общо събрание с нов устав

 
 
Настоящият устав отменя устава, приет от ОС на „САОК” на 09.01.2002 год.
Причината за приемане на нов Устав е необходимостта от промяна на дейността на Сдружението от „частна полза” – в „общественополезна дейност” според ЗЮЛНЦ, с цел актуализация на сферите на дейност, тяхната полезност и гарантиране ефективност в изпълнението на задачите, поставени пред Сдружението в съответствие с новите алтернативи за развитие на гражданското общество след приемането на Р България в ЕС.

Syndicate content